Článek 1 Všeobecně
Článek 2 Nabídky a nabídky
Článek 3
– Doba trvání smlouvy a doba na rozmyšlenou
– Uzavření a změna smlouvy
- Navýšení ceny
Článek 4 Pozastavení, zrušení a předčasné ukončení
Článek 5 Vyšší moc
Článek 6 Náklady na platbu a výběr
Článek 7 Výhrada vlastnictví
Článek 8
– Záruky
– Výzkum a reklamy
- Narozeniny
Článek 9 Odpovědnost
Článek 10 Odškodnění
Článek 11 Duševní vlastnictví
Článek 12 Rozhodné právo a spory
Článek 13 Umístění a změna podmínek

 • Článek 1

Tyto podmínky se vztahují na každou smlouvu mezi Van Geel Service, obchodující pod názvem KNX Control, dále jen „vzdělávací institut“, a studentem, pro kterého Vzdělávací institut prohlásil tyto podmínky za platné, pokud tyto smluvní podmínky nebyly dohodnuty.výslovně se písemně odchýlily.

Tyto podmínky platí také pro smlouvy s The Training Institute, na jejichž realizaci musí být zapojeny třetí strany.

Tyto všeobecné podmínky byly sepsány také pro zaměstnance The Training Institute a její vedení.

Použitelnost jakýchkoli dalších podmínek Studenta se výslovně odmítá.

Pokud bude kdykoli jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek zcela nebo částečně neplatné nebo by mělo být zrušeno, ostatní ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek zůstanou plně platná. Vzdělávací institut a student následně vstoupí do konzultací, aby se dohodly na nových ustanoveních, která nahrazují neplatná nebo zrušená ustanovení, s maximálním přihlédnutím k účelu a záměru ustanovení původních.

Pokud je výklad jednoho nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nejasný, musí být výklad proveden „v duchu“ těchto ustanovení.

Nastane-li mezi stranami situace, která není upravena v těchto všeobecných obchodních podmínkách, je třeba tuto situaci posuzovat v duchu těchto všeobecných obchodních podmínek.

Nevyžaduje-li vzdělávací ústav vždy přísné dodržování těchto podmínek, neznamená to, že se jejich ustanovení nepoužijí, nebo že by pedagogický ústav ztratil právo důsledné dodržování ustanovení těchto podmínek vyžadovat i v jiných případech.

 • Článek 2. Nabídky a nabídky

Všechny nabídky a nabídky Het Opleidingsinstituut jsou nezávazné, pokud v nabídce nebyla stanovena lhůta pro přijetí. Pokud není stanovena žádná akceptační lhůta, nelze z nabídky nebo nabídky žádným způsobem odvodit žádná práva, pokud produkt, školení, workshop, další školení, ke kterému se nabídka nebo nabídka mezitím vztahuje, již není k dispozici.
Vzdělávací institut nemůže být vázán svými nabídkami nebo nabídkami, pokud Student rozumně pochopí, že nabídky nebo nabídky nebo jejich část obsahují zjevnou chybu nebo omyl.
Ceny uvedené v nabídce nebo nabídce jsou bez DPH a dalších vládních poplatků, jakýchkoli nákladů, které vzniknou v souvislosti se smlouvou, včetně nákladů na cestu a ubytování, dopravy a administrativních nákladů, pokud není uvedeno jinak.
Pokud se přijetí (ať už v menších bodech nebo ne) odchyluje od nabídky obsažené v nabídce nebo nabídce, vzdělávací institut jím není vázán. Smlouva pak nebude uzavřena v souladu s tímto odchylným přijetím, ledaže Školicí institut neurčí jinak.
5 Složená nabídka nezavazuje vzdělávací institut k provedení části zakázky za odpovídající část uvedené ceny. Nabídky nebo nabídky se automaticky nevztahují na budoucí nabídky.

 • Článek 3. Doba trvání smlouvy a lhůta na rozmyšlenou; podmínky plnění, převod rizika, provedení a změna smlouvy; navýšení ceny

1a. Smlouva mezi vzdělávacím institutem a studentem se uzavírá na dobu trvání školení, doškolovacího kurzu nebo workshopu, pokud z povahy smlouvy nevyplývá něco jiného nebo pokud se strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

1b. Na každou smlouvu nebo registraci u Training Institute se vztahuje lhůta na rozmyšlenou v délce 14 dnů (čtrnáct dnů), během níž lze zakázku bezplatně zrušit. Lhůta na rozmyšlenou začíná okamžikem registrace a nepřesáhne datum zahájení školení. To znamená, že již vzniklé náklady budou účtovány na začátku školení.

Pokud je sjednána nebo stanovena lhůta pro provedení určitých činností nebo pro dodání určitých věcí, nejedná se nikdy o striktní lhůtu. V případě překročení termínu je proto student povinen písemně upozornit vzdělávací ústav na neplnění. Školicímu institutu musí být nabídnuta přiměřená lhůta k tomu, aby smlouvu ještě realizoval.

Školicí institut uzavře smlouvu podle svého nejlepšího vědomí a schopností a v souladu s požadavky dobrého řemesla. To vše na základě tehdy známého stavu vědy.

Vzdělávací institut má právo nechat některé činnosti vykonávat třetími osobami. Použitelnost článku 7:404, 7:407 odst. 2 a 7:409 nizozemského občanského zákoníku je výslovně vyloučena.

Je-li práce prováděna školicím institutem nebo třetími stranami, které školicí institut zaměstnává v rámci školení v místě studenta nebo místě určeném studentem, student poskytne zařízení, která si tito zaměstnanci přiměřeně požadují, bezplatně. nabít.

Institut vzdělávání je oprávněn uzavřít smlouvu v různých fázích a takto uzavřenou část fakturovat samostatně.

Je-li smlouva uzavírána po etapách, může Vzdělávací institut pozastavit realizaci těch součástí, které patří do fáze následující, dokud student písemně neprokáže výsledky předchozí fáze.

Student zajistí, že všechny údaje, které vzdělávací institut označí za nezbytné nebo o kterých by měl student rozumně chápat, že jsou nezbytné pro plnění smlouvy, byly vzdělávacímu institutu poskytnuty včas. V případě, že informace potřebné k uzavření smlouvy nebyly vzdělávacímu institutu poskytnuty včas, má vzdělávací institut právo pozastavit plnění smlouvy a/nebo uhradit studentovi dodatečné náklady vzniklé z prodlení. v souladu s tehdy obvyklými sazbami.vzít v úvahu. Lhůta realizace počíná běžet až poté, co student údaje zpřístupní vzdělávacímu institutu. Vzdělávací institut neodpovídá za škodu jakékoli povahy, protože vycházel z nesprávných a/nebo neúplných informací poskytnutých studentem.

Pokud se v průběhu plnění smlouvy ukáže, že je pro řádné uzavření smlouvy nutné ji změnit či doplnit, přistoupí strany včas a po vzájemné dohodě k úpravě smlouvy. Pokud se změní povaha, rozsah nebo obsah dohody, ať už na žádost nebo pokyn studenta, příslušných orgánů atd., a v důsledku toho dojde ke změně dohody z kvalitativního a/nebo kvantitativního hlediska, může mít důsledky pro to, co bylo původně dohodnuto. V důsledku toho lze původně dohodnutou částku také zvýšit nebo snížit. Školicí institut poskytne cenovou nabídku v maximální možné míře předem. Původně uvedený termín plnění lze změnit i dodatkem ke smlouvě. Student akceptuje možnost změny smlouvy, včetně změny ceny a termínu realizace.

Dojde-li ke změně smlouvy včetně dodatku, je vzdělávací institut oprávněn ji realizovat až po schválení oprávněnou osobou ve vzdělávacím institutu a souhlasem studenta s cenou a dalšími podmínkami stanovenými pro realizaci. čas, který bude určen, kdy bude provedena. Neuzavření nebo neprodlené uzavření upravené smlouvy nepředstavuje porušení smlouvy ze strany Institutu vzdělávání a není důvodem pro to, aby student smlouvu vypověděl nebo zrušil.

Aniž by byl vzdělávací institut v prodlení, může odmítnout žádost o změnu smlouvy, pokud by to mohlo mít kvalitativní a/nebo kvantitativní důsledky, například pro práci, která má být v této souvislosti provedena, nebo pro dodání zboží.

Pokud student řádně nedodrží to, co je povinen vůči Pedagogickému ústavu učinit, odpovídá za veškerou přímou či nepřímou škodu na straně Pedagogického institutu.

Pokud se Vzdělávací institut se studentem dohodne na pevné ceně, je vzdělávací ústav přesto oprávněn tuto cenu kdykoli zvýšit, aniž by student byl z tohoto důvodu oprávněn smlouvu zrušit, pokud zvýšení ceny vyplývá z moci nebo závazku. podle zákona nebo předpisů nebo je způsobena zvýšením nákladů vynaložených Školicím institutem nebo z jiných důvodů, které nebylo možno při uzavírání smlouvy rozumně předvídat.

Pokud navýšení ceny, jinak než v důsledku dodatku ke smlouvě, přesáhne 10 % a dojde k němu do tří měsíců po uzavření smlouvy, pak pouze Student, který je oprávněn dovolávat se hlavy 5 oddílu 3 knihy 6 Nizozemský občanský zákoník je oprávněn ukončit smlouvu písemným prohlášením, pokud Training Institute:
– je stále ochoten plnit smlouvu na základě toho, co bylo původně dohodnuto;
– může prokázat, že zvýšení ceny je důsledkem pravomoci nebo povinnosti spočívající na institutu vzdělávání podle zákona.

 • Článek 4. Pozastavení, zrušení a předčasné ukončení smlouvy

Vzdělávací institut je oprávněn pozastavit plnění závazků nebo rozvázat smlouvu, pokud student neplní, zcela nebo včas neplní povinnosti ze smlouvy vyplývající a okolnosti, které se vzdělávacímu institutu dozvěděly po uzavření smlouvy odůvodňuje obavu, že student nesplní své povinnosti nebo pokud z důvodu prodlení na straně studenta již nelze od vzdělávacího institutu očekávat plnění smlouvy za původně sjednaných podmínek.

Školicí ústav je dále oprávněn smlouvu zrušit, nastanou-li okolnosti takové povahy, že plnění smlouvy není možné, nebo nastanou-li jiné okolnosti, které jsou takové povahy, že nelze ze strany školicího ústavu rozumně očekávat nezměněné zachování smlouvy. . jsou vyžadovány.

Dojde-li k zániku smlouvy, jsou pohledávky Vzdělávacího institutu vůči Studentovi okamžitě splatné. Pokud vzdělávací institut pozastaví plnění svých povinností, ponechává si vzdělávací institut své nároky vyplývající ze zákona a smlouvy.

Přistoupí-li Školicí ústav k pozastavení nebo zrušení, není Školicí ústav v žádném případě povinen uhradit jakkoli vzniklé škody a náklady.

Je-li zrušení zaviněno studentem, je vzdělávací institut oprávněn přímo i nepřímo účtovat náhradu škody včetně nákladů, které v důsledku toho vznikly nebo vznikly.

V případě, že Student neplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy a toto nesplnění odůvodňuje zrušení smlouvy, je Vzdělávací institut oprávněn smlouvu okamžitě a s okamžitou účinností zrušit, aniž by byl povinen uhradit jakoukoli náhradu či náhradu, přičemž Student , z důvodu porušení smlouvy, je povinen zaplatit náhradu nebo náhradu škody.

V případě předčasného vypovězení smlouvy ze strany vzdělávacího institutu, vzdělávací institut po dohodě se studentem zajistí převod práce na třetí osoby. Pokud zrušení nelze přičíst studentovi. Pokud převod díla znamená pro vzdělávací institut dodatečné náklady, budou tyto účtovány studentovi. Tyto náklady je student povinen uhradit ve stanoveném termínu, pokud vzdělávací ústav neurčí jinak.

V případě likvidace, (žádosti o) pozastavení plateb nebo úpadku, zabavení – pokud a pokud nebude zabavení zrušeno do tří měsíců – na náklady studenta, restrukturalizace dluhu nebo jakékoli jiné okolnosti jako v důsledku čehož student již nemůže volně nakládat se svým majetkem, může Školicí institut smlouvu s okamžitou platností vypovědět nebo smlouvu zrušit, aniž by z jeho strany byla jakákoliv povinnost platit jakoukoli náhradu nebo náhradu. V takovém případě jsou pohledávky Vzdělávacího institutu vůči Studentovi okamžitě splatné.

Pokud Student zruší smlouvu v době mimo lhůtu na rozmyšlenou, nebo v době jednoho týdne před zahájením školení, dalšího školení a/nebo workshopu, ztrácí Student nárok na vrácení již zaplacené částky, popř. zůstává na něm povinnost uhradit celou dlužnou částku tak, jak se na něj vztahovala při uzavření smlouvy, pokud student neprokáže, že na zrušení sehrály roli závažné faktory. To se provádí po konzultaci s Training Institute.

Pokud vzdělávací institut souhlasí s prokazatelnými argumenty, které vedly ke zrušení ze strany studenta, obdrží student kreditní fakturu, ze které budou v každém případě odečteny již vynaložené náklady. Pokud Student již zaplatil, bude mu zaplacená částka snížená o účtované náklady převedena na jeho účet do čtrnácti dnů. Článek 5 se rovněž vztahuje na všechny ostatní případy vyšší moci.

 • Článek 5. Vyšší moc

Vzdělávací institut není povinen splnit vůči studentovi žádnou povinnost, brání-li mu v tom okolnost, která není zaviněna, a není k němu vedena zákonem, právním úkonem nebo obecně uznávanými názory. ..

Vyšší mocí se v těchto všeobecných podmínkách rozumí, kromě toho, co se v tomto ohledu rozumí v právu a judikatuře, všechny vnější příčiny, předvídané či nepředvídané, na které nemá Školicí institut vliv, avšak v důsledku které Školicí institut není schopen plnit své budoucí závazky, včetně stávek v organizaci Školícího institutu nebo třetích osob. Vzdělávací institut má rovněž právo dovolávat se vyšší moci, nastane-li okolnost, která brání (dalšímu) plnění smlouvy, poté, co měl vzdělávací institut splnit svou povinnost.

Vzdělávací institut může po dobu trvání vyšší moci pozastavit plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Trvá-li tato lhůta déle než tři měsíce, je každá ze stran oprávněna smlouvu zrušit, a to bez povinnosti platit druhé straně náhradu.

V případě, že Školicí institut částečně splnil nebo bude schopen plnit své závazky vyplývající ze smlouvy v době vyšší moci a část, která má být splněna nebo má být provedena, má nezávislou hodnotu, má Školicí institut nárok na to, aby byla fakturována samostatně. Student je povinen uhradit tuto fakturu, jako by se jednalo o samostatnou smlouvu.

 • Článek 6. Náklady na platbu a výběr

Platba musí být vždy provedena do 14 dnů od data vystavení faktury, a to způsobem určeným školicím institutem v měně, ve které je faktura vystavena, pokud školicí institut písemně neuvede jinak. Školicí institut je oprávněn pravidelně fakturovat.

Nezaplatí-li student fakturu včas, je ze zákona v prodlení. Student pak dluží úrok 1 % měsíčně, pokud není zákonný úrok vyšší, v takovém případě je splatný zákonný úrok. Úrok z dlužné částky bude počítán od okamžiku, kdy se Student dostane do prodlení, do okamžiku úhrady celé dlužné částky.

Vzdělávací institut má právo, aby platby ze strany Studenta šly především na snížení nákladů, poté na snížení dlužných úroků a nakonec na snížení jistiny a aktuálního úroku. Vzdělávací institut může, aniž by se tím dostal do prodlení, odmítnout nabídku platby, pokud student určí jiný příkaz pro přidělení platby. Vzdělávací institut může odmítnout splacení jistiny v plné výši, pokud nejsou uhrazeny i dlužné a aktuální úroky a náklady na inkaso.

Student není nikdy oprávněn započíst částku, kterou dluží Vzdělávacímu institutu. Námitky proti výši faktury neruší platební povinnost. Student, který nemá nárok na část 6.5.3 (články 231 až 247, kniha 6 nizozemského občanského zákoníku), také není oprávněn pozastavit platbu faktury z jakéhokoli jiného důvodu.

Pokud je Student v prodlení nebo v prodlení s (včasným) plněním svých povinností, pak veškeré účelně vynaložené náklady vynaložené na mimosoudní zaplacení ponese Student. Mimosoudní náklady jsou vypočítávány na základě obvyklého postupu v nizozemské inkasní praxi, v současnosti metodou výpočtu podle Rapport Voorwerk II. Pokud však vzdělávacímu ústavu vznikly vyšší náklady na sběr, které byly důvodně nutné, budou uznatelné k úhradě skutečně vynaložené náklady. Jakékoli soudní a exekuční náklady budou také vymáhány od Studenta. Student také dluží úroky z dlužných nákladů na inkaso.

 • Článek 7. Výhrada vlastnictví

Věci dodané vzdělávacím institutem v rámci smlouvy zůstávají majetkem vzdělávacího institutu, dokud student řádně nesplní všechny závazky ze smlouvy (smluv) uzavřené se vzdělávacím institutem.

Předměty dodané Školicím institutem, které podléhají výhradě vlastnictví podle odstavce 1., nelze dále prodávat. Student není oprávněn jakkoli zatěžovat to, co podléhá výhradě vlastnictví.

Student musí vždy učinit vše, co lze od něj rozumně očekávat, aby ochránil vlastnická práva vzdělávacího institutu.

 • Článek 8. Záruky, průzkum a reklamace, promlčecí lhůta

Služby, které má The Training Institute poskytovat, splňují obvyklé požadavky a standardy, které lze rozumně stanovit v době dodání.

Pokud si Student stěžuje včas, jeho platební povinnost tím není pozastavena. V takovém případě zůstává student povinen uhradit to, na čem se on a vzdělávací institut dohodli.

Pokud se zjistí, že poskytovaná služba je vadná a byla v této souvislosti včas uplatněna reklamace, lze zahájit reklamační řízení.

V případě zjištění nedůvodnosti stížnosti jdou v důsledku toho vzniklé náklady, včetně nákladů na výzkum, které v důsledku toho vznikly vzdělávacímu ústavu, k tíži studenta.

Na rozdíl od zákonných promlčecích lhůt je promlčecí lhůta pro všechny nároky a námitky vůči Training Institute a třetím stranám zapojeným Training Institute do plnění smlouvy jeden rok.

 • Článek 9. Odpovědnost

Pokud by měl nést odpovědnost Školicí institut, je tato odpovědnost omezena na to, co je upraveno v tomto ustanovení.

Vzdělávací institut neodpovídá za škodu jakékoli povahy, která vznikne tím, že vzdělávací institut vycházel z nesprávných a/nebo neúplných informací poskytnutých studentem nebo jeho jménem.

V případě, že by Školicí institut odpovídal za jakoukoli škodu, je odpovědnost školícího institutu omezena na právní odpovědnost.

Odpovědnost The Training Institute je v každém případě vždy omezena na částku vyplacenou jeho pojistitelem, kde je to vhodné.

Pokud je školicí institut odpovědný, odpovídá školicí ústav pouze za přímou škodu.

Přímou škodou se výlučně rozumí přiměřené náklady vynaložené na zjištění příčiny a rozsahu škody, pokud se určení týká škody ve smyslu těchto podmínek, veškeré přiměřené náklady vynaložené na náhradu vadného plnění Školícího institutu. dohody, pokud je lze přičíst Vzdělávacímu institutu a přiměřené náklady vynaložené na prevenci nebo omezení škod, pokud Student prokáže, že tyto náklady vedly k omezení přímých škod, jak je uvedeno v těchto všeobecných podmínkách. Školicí institut nikdy neručí za nepřímé škody, včetně následných škod.

Omezení odpovědnosti obsažená v tomto článku neplatí, pokud je škoda způsobena úmyslem nebo hrubou nedbalostí ze strany vzdělávacího institutu.

 • Článek 10. Odškodnění

Student odškodní Pedagogický institut za jakékoli nároky třetích osob, kterým vznikne v souvislosti s plněním smlouvy škoda a jejichž příčina je přičitatelná jiným osobám než Pedagogickému institutu. Pokud by se na Vzdělávací institut z tohoto důvodu obrátily třetí osoby, je student povinen vzdělávacímu institutu pomoci jak u soudu, tak mimosoudně a neprodleně učinit vše, co lze v takovém případě od něj očekávat. Nepřijme-li student přiměřená opatření, je vzdělávací institut oprávněn tak učinit sám, bez upozornění na prodlení. Veškeré náklady a škody na straně Vzdělávacího institutu a třetích osob, které tím vzniknou, jdou plně na účet a riziko Studenta.

 • Článek 11. Duševní vlastnictví

Training Institute si vyhrazuje práva a pravomoci, které mu připadají podle autorského zákona a dalších duševních zákonů a předpisů. Vzdělávací institut má právo využít znalosti získané uzavřením smlouvy pro jiné účely, pokud nebudou žádné přísně důvěrné informace studenta poskytnuty třetím osobám.

 • Článek 12. Rozhodné právo a spory

Veškeré právní vztahy, jichž je Training Institute účastníkem, se řídí výhradně nizozemským právem, a to i v případě, že smlouva je zcela nebo zčásti plněna v zahraničí nebo pokud tam má strana zúčastněná na právním vztahu bydliště. Použitelnost Vídeňské prodejní úmluvy je vyloučena.

K projednávání sporů je výlučně příslušný soud v místě vzdělávacího institutu, pokud zákon nestanoví jinak. Vzdělávací institut má nicméně právo předložit spor příslušnému soudu podle zákona.

Strany se odvolají k soudu až poté, co vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporu ve vzájemné konzultaci.

 • Článek 13. Umístění a změna podmínek

Tyto podmínky lze nalézt na webových stránkách Training Institute: www.knxcontrol.nl

Platí vždy poslední verze uvedená na webových stránkách nebo verze platná v době vzniku právního vztahu se Školicím institutem.

Pro jejich vysvětlení je vždy rozhodující nizozemský text všeobecných obchodních podmínek.